Pháp lý dự án

Pháp lý dự án chung cư The K-Park Văn Phú . Dự án The K-Park Hà Đông đã có đầu đủ pháp lý.

Quý khách quan tâm dự án vui lòng đăng ký để được tư vấn phục vụ tốt nhất.

Giấy phép xây dựng The K Park

Ngày 09/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 89/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam về giấy phép xây dựng cho dự án khu nhà ở Văn Phú Hi Brand thuộc khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Theo giải trình tại văn bản số 80/2016/HBVN-CV nêu trên, công trình chung cư kết hợp dịch vụ ký hiệu H-CT 1 (CT2 cũ) và H-CT2 (CT4 cũ) đã được khởi công xây dựng từ ngày 10/01/2011, do đó theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì công trình xây dựng đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp công trình này điều chỉnh thiết kế cơ sở thì phải thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh trước khi xây dựng. Các công trình nhà ở thấp tầng ký hiệu H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-TT5 có chiều cao 4-5 tầng, diện tích xây dựng mỗi lô từ 49,3 m2 đến 81,8 m2. Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 634/HĐXD-DAXD ngày 02/7/2015. Do đó, các công trình nhà ở thấp tầng nêu trên thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 89 Luật Xât dựng năm 2014 và được khởi công xây dựng sau khi đảm bảo các điều kiện tại Điều 107 Luật Xây dựng.BỘ XÂY DỰNG

_________

Số: 89/BXD-HĐXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  09  tháng 11 năm 2016.
V/v hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án khu nhà ở Văn Phú Hi Brand thuộc KĐTM Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

 


Kính gửi: Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam
         
          Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 80/2016/HBVN-CV ngày 27/9/2016 của Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam đề nghị hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng khu nhà ở Văn Phú Hi Brand thuộc khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
          1. Theo giải trình tại văn bản số 80/2016/HBVN-CV nêu trên, công trình chung cư kết hợp dịch vụ ký hiệu H-CT 1 (CT2 cũ) và H-CT2 (The K Park) đã được khởi công xây dựng từ ngày 10/01/2011, do đó theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì công trình xây dựng đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp công trình này điều chỉnh thiết kế cơ sở thì phải thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh trước khi xây dựng.
          2. Các công trình nhà ở thấp tầng ký hiệu H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-TT5 có chiều cao 4-5 tầng, diện tích xây dựng mỗi lô từ 49,3 m2 đến 81,8 m2. Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 634/HĐXD-DAXD ngày 02/7/2015. Do đó, các công trình nhà ở thấp tầng nêu trên thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 89 Luật Xât dựng năm 2014 và được khởi công xây dựng sau khi đảm bảo các điều kiện tại Điều 107 Luật Xây dựng.
          Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

          Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


(đã ký)

Bùi Trung Dung


GIẤY PHÉP MỞ BÁN DỰ ÁN THE K PARK


Bài đăng xem nhiều